במדור זה ריכזנו חוקים, תקנות וצווים שניתנו בתחום הביטוח והנזיקין. כמו כן מובאים חוזרים והנחיות בעלי חשיבות, שהוצאו על ידי המפקח על הביטוח.


אנו מזמינים אותך להיעזר במנוע החיפוש:

לשירותך, בהמשך עמוד זה, מובא גם מפתח נושאים.
חפש את המילים:

כשהן מופיעות יחד ולחוד יחד

חפש במדור זה בלבד
חפש בכל האתר

הצג תוצאות בכל עמוד


    זכויות כלפי חברות ביטוח

 1. חוק חוזה הביטוח
 2. הצעת חוק הביטוח
 3. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן) (תיקון) 2015
 4. תיקון חוק חוזה הביטוח בדבר התיישנות (נכות ממחלה או מתאונה)
 5. תיקון חוק חוזה הביטוח בדבר ריבית מיוחדת+הצעת החוק + דיוני ועדת הכספים
 6. חוק חוזה הביטוח באנגלית - insurance contract law
 7. צו בדבר אי תחולה על קופת גמל ביטוחי יהלומים ומתכות יקרות
 8. צו בדבר אי תחולה על הקרן לנזקי טבע בחקלאות
 9. פקודת ביטוח רכב מנועי
 10. חוק החוזים חלק כללי
 11. חוק החוזים תרופות
 12. חוק חוזה קבלנות
 13. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) -מחליף את חוק הפיקוח על עסקי ביטוח
 14. חוק הפיקוח על עסקי ביטוח - לא בתוקף - הוחלף בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
 15. חוק הפיקוח על עסקי ביטוח - לא בתוקף - היה בתוקף עד 1981
 16. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני)
 17. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
 18. 3 הצעות חוק: הפיקוח על קופות גמל, הפיקוח על עיסוק בייעוץ ושיווק פנסיוני והחוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות במשק
 19. פטור לחתמי ללוידס מהוראות חוק הפיקוח
 20. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה)
 21. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח)
 22. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח)(הוראות לענין מצב רפואי קודם)
 23. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פוליסה תקנית לביטוח דירות ותכולתן)
 24. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פוליסה תקנית לביטוח רכב פרטי)
 25. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי)
 26. הודעה בדבר סווג ענפי הביטוח
 27. צו בדבר קבלת היתר מהמפקח להנהיג תכנית ביטוח
 28. חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 29. חוק הנהיגה הספורטיבית
 30. תקנות ביטוח חובה לספורטאים
 31. חוק זכויות החולה
 32. חוק השומרים
 33. חוק ההתיישנות
 34. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
 35. חוק איסור הפליה
 36. הצעת חוק שמאי ביטוח
 37. הנחיות נשיא בית המשפט העליון

 

    זכויות כלפי המוסד לביטוח לאומי וקצין התגמולים

    1.    חוק הביטוח הלאומי (לנוחיות הגולש מובא כל פרק של החוק בנפרד):                           

פרק א': פרשנות והוראות כלליות פרק ו': ביטוח נפגעי תאונות פרק י"א: ביטוח זקנה וביטוח שאירים פרק ט"ז: שונות
פרק ב': המוסד לביטוח לאומי פרק ז': ביטוח אבטלה פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים פרק י"ז: הענקות
פרק ג': ביטוח אמהות פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד פרק י"ג: תגמולים למתנדבים  פרק י"ח: בית הדין לעבודה
פרק ד': ביטוח ילדים    פרק ט': ביטוח נכות פרק י"ד: גמלאות - הוראות כלליות פרק י"ט: עונשין וביצוע
פרק ה': ביטוח נפגעי עבודה  פרק י': ביטוח סיעוד פרק ט"ו: דמי ביטוח               לוחות

  

 

 

 

  2.    תגמולים לנפגעי פעולות איבה

 3.    תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) - כולל מחלות מקצוע

 4.    קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה וטבלאות נכות

 5.    חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

 6.    חוק תשלומים לפדויי שבי

 


    זכויות מכוח עוולות רשלנות, אחריות לנפגעי תאונות דרכים ועוולות נזיקין אחרות

 1. פקודת הנזיקין
 2. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
 3. תקנות חישוב נזק שאינו נזק ממון בתאונות דרכים
 4. חוק זכויות החולה
 5. תקנות תשלומים תכופים לנפגעי תאונות דרכים
 6. חוק סיוע לבני משפחה של נפגעי תאונות דרכים
 7. פקודת ביטוח רכב מנועי
 8. חוק להטבת נזקי גוף
 9. חוק האחריות למוצרים פגומים
 10. חוק השומרים
 11. חוק אחריות המדינה בנזיקין
 12. נזיקין של ספינות בניווט
 13. חוק ההתיישנות
 14. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו


    זכויות בחוזרים, הנחיות ובהכרעות עקרוניות מטעם המפקח על הביטוח    

 1. הכרעה עקרונית בעניין תשלום מע"מ וירידת ערך ברכב שלא תוקן (30.6.15)
 2. עמדת ממונה - הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי (25.01.2015)
 3. חידוש חוזה ביטוח (30.09.2014)
 4. איסור שיווק ביטוחים מפני הטרדה מינית (19.11.2013)
 5. עריכת תוכנית לביטוח סיעודי (29.08.2013)
 6. עמדת ממונה - הבהרה: פיצוי בכיסוי לניתוחים פרטיים בישראל (22.08.2013)
 7. עריכת תוכנית לביטוח מחלות קשות (29.08.2013)
 8. התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות (19.08.2013)
 9. עקרונות לניסוח תכניות ביטוח - עמדת ממונה (10.07.2013)
 10. איסור סוכן ביטוח לקבל תמורה או טובת הנאה מנותן שירות (11.11.2009)
 11. בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור (18.9.2009)
 12. שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה (10.6.2008)
 13. עמדת המפקח והיועץ המשפטי לממשלה בסוגיית האשם התורם בביטוח (02.04.2008)
 14. זכויות המבוטח בבחירת שמאי רכב (23.12.2007)
 15. כללים לבירור וליישוב תביעות - טיוטה (20.5.2007)
 16. שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה - טיוטה (20.5.2007)
 17. שמאות ביטוח רכב רכוש וצד ג' (29.04.2007)
 18. מדריך האוצר לקונה ביטוח סיעודי (05.10.2006)
 19. ייצוג בעל דין בתביעות קטנות - חוות דעת של נציבת תלונות הציבור על השופטים (13.7.2005)
 20. הוראות בדבר טפסי קבלה ושחרור (17.8.2005)
 21. גילוי נאות בביטוח תאונות אישיות קבוצתי - הבהרה (17.8.2005) (בנוגע לביטוח קבוצתי - תלמידים)
 22. שלילת תגמולי ביטוח בשל איחור בהגשת תביעה למבטח (12.9.2004)
 23. תעריפי ביטוח של ציוד מכני הנדסי (1.9.2004)
 24. התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח-נוסח סופי (1.8.2004)
 25.  שמיעת משפטים תוך זמן סביר והימנעות מדחיית דיונים - חוות דעת של נציבת תלונות השופטים על השופטים (16.6.2004)
 26. ביטוח סיעודי קבוצתי (29.4.2004)
 27. פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים (19.2.2004)
 28. גילוי נאות בביטוח חיים (5.2.2004)
 29. הגדרה של מחלות בביטוח מחלות קשות (2.12.2003)
 30. החלפת פוליסות ביטוח חיים ובריאות - הוראות למבטחים ולסוכני הביטוח - עדכון (01.04.2004)
 31. נוהל איתור מוטבים וטיפול בנכסים ללא דורש בפוליסות ביטוח (29.4.2003)
 32. הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי (14.4.2003)
 33. התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח-נוסח סופי (1.8.2004)
 34. התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח-עדכון
 35. התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח (17.2.2003)
 36. הסדר שמאות ביטוח רכוש וצד ג' (בעקבות בג"ץ השמאים) (24.6.2002)
 37. ביטוח סיעודי פרט (30.4.2002)
 38. תניית שיפוט בחוזה ביטוח (16.4.2002)
 39. גילוי נאות בביטוח בריאות קבוצתי (24.3.2002)
 40. כסא בטיחות לתינוק ברכב שנגנב (29.8.2001) 
 41. המועד הקובע לחישוב ירידת ערך של רכב צד ג' (28.8.2001)
 42. גילוי נאות למבוטח בעת ההצטרפות לפוליסות לביטוח בריאות (15.5.2001)
 43. חסיון חוות דעת של רופא (6.3.2001)
 44. העברת כספים מסוכן ביטוח למבוטח (19.12.2000)
 45. הנחיות לסילוק תביעות רכב (4.12.2000)
 46. ביטוח סיעודי מול ביטוח לאומי (19.11.2000)
 47. ‏שינוי חד צדדי בפוליסה כתוצאה מטעות המבטח (16.11.2000)
 48. ‏חוב מעביד לביטוח מנהלים (16.11.2000)
 49. תגמולי ביטוח רכב במקרה של אובדן גמור להלכה (13.11.2000)
 50. תביעה נזיקית של צד שלישי (25.10.2000)
 51. ההודעות הנדרשות לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה (28.9.2000)
 52. אי העברת פרמיות על ידי מעביד בביטוח מנהלים (30.8.2000)
 53. המחאת זכויות של מבוטח או מוטב למאן דהוא (30.8.2000)
 54. הנחיות לסילוק תביעות רכב (20.8.2000)
 55. הכרעה עקרונית בנושא של תניית "איוש רכב" (20.8.2000)
 56. הכרעה בעניין גביית דמי ביטוח במקרה של טעות בקביעת דגם הרכב המבוטח (20.8.2000)
 57. הכרעה בנושא טיפול בסילוק תביעה של מבוטח על ידי מחלקות שונות של אותה מבטחת (31.7.2000)
 58. הכרעה עקרונית בעניין כתב קבלה ויתור ושחרור בנזקי גוף (26.6.2000)
 59. מרכזי ניהול וסילוק תביעות (17.5.2000)
 60. זכותו של בנק להתנות על הוראות הפוליסה התיקנית לביטוח דירה (16.4.2000)
 61. זכות מבוטח בביטוח קבוצתי לקבל העתק מפוליסת הביטוח (15.3.2000)
 62. ביטוח בריאות-כיסוי בגין ימי החלמה (1.3.2000)
 63. זכותו של מבוטח לבחור שמאי ומוסך מטעמו (13.2.2000)
 64. "חידוש אוטומטי" של פוליסת ביטוח (19.12.1999)
 65. ביטוח תאונה, מחלה ונכות של הזולת (15.11.1999)
 66. ביטוח רכב (רכוש)-הפחתת תגמולי ביטוח במקרה של אובדן מוחלט (17.10.1999)
 67. הבהרה להכרעה עקרונית בנושא תשלום שכר טרחת שמאי (30.5.1999)
 68. הכרעה עקרונית בענין תשלום שכר טרחת שמאי (19.4.1999)
 69. דרכי פעולת המבטח בנושא שרברבים (4.3.1999)
 70. טיפול בתביעות צד ג' (9.12.1998)
 71. תשלום תגמולי ביטוח מופחתים בביטוח רכב (רכוש) במקרה של אובדן מוחלט או אובדן מוחלט להלכה (22.11.1998)
 72. חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו (16.11.1998)
 73. אי המצאת הפוליסה המלאה ותנאי הפוליסה (ה"רשימה") למבוטחים (15.12.1997)
 74. התקופות המינימליות לשמירת מסמכים בחברות ביטוח (7.5.1995)
 75. תנאים בפוליסות לביטוח חיים (6.1.1983)
 76. ביטוח מחסנים רשויים (1983)
 77. ביטוח חיים-הוראות שונות (גיל ביטוחי, תוספת לתעריף, הפחתות, חסכון ואיסור הפלייה) (2.8.1982)
 78. תוספת תשלום בגבייה תת-שנתית בביטוח חיים(1.8.1982)
 79. נוהל קבלת היתר לתוכנית ביטוח חיים (1.8.1982)
 80. ביטוח חיים-טבלאות של ערכי פדיון וערכים מסולקים (26.7.1982)
 81. ביטוח חיים-גביית תוספת "גורם פוליסה" (26.7.1982)
 82. איסור תשלום דיוידנד במזומן (10.1.1979)

נשמח לקבל הצעות, תגובות ורעיונות לכתובת:webmaster@kalir.co.il
2000© כל הזכויות שמורות לחיים קליר ושות', משרד עורכי דין